KIỂM ĐỊNH – THẨM ĐỊNH

KIỂM ĐỊNH – THẨM ĐỊNH

Kiểm tra tính chính xác, sự đồng nhất giữa các bản vẽ, các lỗi bản vẽ. Kiểm tra toàn bộ các hồ sơ kiến trúc, cấu tạo, điện, nước, chống sét, kết cấu. Nếu phát hiện sai sót, công ty VIEALIFE sẽ thông báo trực tiếp với chủ nhà hoặc thông báo lại với đơn […]